Životopis


Zamestnanie a prax:

aktuálne:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante, pozícia: psychológ

Národný projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce, VÚDPaP, Bratislava

predchádzajúce:

Adaptačné vzdelávanie – uvádzajúci odborný zamestnanec, Centrum pre deti a rodiny, Sereď

Adaptačné vzdelávanie – uvádzajúci odborný zamestnanec, Základná škola J. A. Komenského, Sereď

Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí – COMDI hodnotiteľ, VÚDPaP, Bratislava

Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí – lektor, VÚDPaP, Bratislava

Bilancia kompetencií, poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných, NOVA Training, Košice

Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v kategórii zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia. Zapísaný do registra Slovenskej komory psychológov pod č. 4D562.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Šintava

Linka detskej istoty SV Unicef v Bratislave, psychológ telefonického a internetového poradenstva


Vzdelanie:

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor psychológia so zameraním na klinickú psychológiu, rigorózna skúška, akademický titul “PhDr.”

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, pracovisko Slovenská akadémia vied v Bratislave, Ústav experimentálnej psychológie, odbor všeobecná psychológia, doktorandské štúdium, vedecko-akademická hodnosť “PhD.”

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, odbor psychológia so zameraním na klinickú, poradenskú a edukačnú psychológiu, magisterské štúdium, akademický titul “Mgr.”


Doplňujúce vzdelávanie:

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse (Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany) – akreditovaný vzdelávací program

Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov (Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany) – akreditovaný vzdelávací program

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany) – kurz

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň (Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno) – akreditovaný vzdelávací program

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň (Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno) – akreditovaný vzdelávací program

Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky (VÚDPaP Bratislava) – seminár

Lektor (NOVA Training, Košice) – akreditovaný vzdelávací program

KomposyT (VÚDPaP Bratislava) – multiplikátor, používateľ

Mangold Interact (Mangold International GmbH, Arnstorf)

Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí jednotlivca / Hĺbkový snímok jednotlivca (Farby života), DAP Services

Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy / Trieda v kríze (Farby života), DAP Services

Diagnostika COMDI (RCV Havlíčkuv Brod) – hodnotiteľ

Diagnostika COMDI (RCV Havlíčkuv Brod) – multiplikátor

Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí I., II.

Diagnostika čítania s porozumením u žiakov a študentov sekundárneho vzdelávania a dospelých, seminár


Ostatné:

Výborné komplexné znalosti práce s počítačom vrátane administrácie, znalosť práce s balíkmi MS Office, SPSS a mnohé ďalšie podľa aktuálnej potreby.

Aktívna znalosť anglického a pasívna znalosť nemeckého jazyka.

Vodičský preukaz sk. “A” a sk. “B”.