Dokumenty

ZÁKONY

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1. 1. 2021)

Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 25. 4. 2020)

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 25. 4. 2020)

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 15. 10. 2019)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1. 7. 2016)

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 25. 4. 2020)

VYHLÁŠKY

Vyhláška MŠ SR o materskej škole (účinná od 1. 9. 2009)

Vyhláška MŠ SR o základnej škole (účinná od 1. 9. 2015)

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o stredných školách (účinná od 1. 9. 2019)

Vyhláška MŠ SR o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním (účinná od 1. 9. 2008)

Vyhláška MŠ SR o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (účinná od 1. 9. 2008)

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami (účinná od 1. 9. 2013)

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovania zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinná od 1. 1. 2020)

METODICKÉ POKYNY A SMERNICE

Metodický pokyn na hodnotenie žiakov základnej školy – vrátane prílohy “Zásady hodnotenia žiakov so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole” (účinný od 1. 5. 2011)

Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole – metodicko-informatívny materiál (účinný od 1. 9. 2013)

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach (účinná od 1. 9. 2018)

NARIADENIA VLÁDY

Nariadenie vlády SR o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (účinné od 1. 1. 2012)

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie (účinný od 1. 9. 2016)

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (účinný od 1. 9. 2017)

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (účinný od 1. 9. 2016)

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplne stredné odborné vzdelávanie (účinný od 1. 9. 2017)

Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (účinný od 1. 9. 2016)

LETÁKY

Ako vybrať vysokú školu (r. 2019)

Ako vybrať strednú školu (šk. rok 2019/20)

Individuálne začlenený žiak (CPPPaP Galanta)

Budete mať prváka? (CPPPaP Galanta)

Šikanovanie v školách (CPPPaP Galanta)

Šikanovanie na školách (MŠ SR)

Špecifické vývinové poruchy učenia (CPPPaP Galanta)

Enuréza (CPPPaP Galanta)

TLAČIVÁ

Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole (účinný od 1. 9. 2018)

OSTATNÉ

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2019/20

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. januára 2020

Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (r. 2015)

Systém vysokého školstva v SR (šk. rok 2018/19)