Dokumenty

ZÁKONY

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2017)

Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2016)

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2017)

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2017)

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2016)

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (r. 2016)

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (r. 2011)

VYHLÁŠKY

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (2016)

Vyhláška MŠ SR o materskej škole (r. 2009)

Vyhláška MŠ SR o základnej škole (r. 2015)

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o stredných školách (r. 2015)

Vyhláška MŠ SR o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním (r. 2008)

Vyhláška MŠ SR o špeciálnych výchovných zariadeniach (r. 2008)

Vyhláška MŠ SR o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (r. 2008)

Vyhláška MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (r. 2009)

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami (r. 2013)

Vyhláška Ministerstva školstva SR o doktorandskom štúdiu (r. 2007)

Vyhláška Ministerstva školstva SR ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady o osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (r. 2010)

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovania zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (r. 2012)

METODICKÉ POKYNY

Metodický pokyn na hodnotenie žiakov základnej školy – vrátane prílohy „Zásady hodnotenia žiakov so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole“ (r. 2011)

Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole – metodicko-informatívny materiál (r. 2013)

Metodické usmernenie k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach (r. 2006)

NARIADENIA VLÁDY

Nariadenie vlády SR o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (r. 2011)

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie (r. 2016)

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (r. 2017)

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (r. 2016)

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplne stredné odborné vzdelávanie (r. 2017)

Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie (r. 2016)

LETÁKY

Ako vybrať vysokú školu (r. 2015)

Ako vybrať strednú školu (šk. rok 2017/18)

Individuálne začlenený žiak

Budete mať prváka?

Šikanovanie v školách

Šikanovanie na školách

Špecifické vývinové poruchy učenia

Enuréza

TLAČIVÁ

Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole (r. 2015)

OSTATNÉ

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2018/19

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. septembra 2017

Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (r. 2015)

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách (r. 2005)

Systém vysokého školstva v SR (šk. rok 2016/17)