Životopis

Zamestnanie a prax:

od r. 2002Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante, pozícia: psychológ

od r. 2009 do r. 2013 – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v kategórii zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia. Zapísaný do registra Slovenskej komory psychológov pod č. 4D562.

od r. 1999 do r. 2003 – Linka detskej istoty SV Unicef v Bratislave, psychológ telefonického poradenstva

– spolupráca s mnohými médiami v rámci SR

SME blog – Maroš Majko

Zoznam publikovaných článkov (do r. 2016)

Vzdelávanie:

r. 2019

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse (Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany) – akreditovaný vzdelávací program

r. 2018

Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov (Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany) – akreditovaný vzdelávací program

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany) – kurz

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň (Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno) – akreditovaný vzdelávací program

r. 2017

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň (Inštitút celoživotného vzdelávania, Komárno) – akreditovaný vzdelávací program

Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky (VÚDPaP Bratislava) – seminár

r. 2016

Lektor (NOVA Training, Košice) – akreditovaný vzdelávací program

r. 2015

KomposyT (VÚDPaP Bratislava) – multiplikátor, používateľ

r. 2014-15

Mangold Interact (Mangold International GmbH, Arnstorf)

Metóda diagnostikovania stavu a procesov vo vedomí jednotlivca / Hĺbkový snímok jednotlivca (Farby života), DAP Services

Metóda merania symptómov a charakteristík zameraných na atmosféru v školách a rizikové javy / Trieda v kríze (Farby života), DAP Services

r. 2014

Diagnostika COMDI (RCV Havlíčkuv Brod) – hodnotiteľ

Diagnostika COMDI (RCV Havlíčkuv Brod) – multiplikátor

r. 2013

Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí I., II.

r. 2012

Diagnostika čítania s porozumením u žiakov a študentov sekundárneho vzdelávania a dospelých, seminár

r. 2011Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor psychológia so zameraním na klinickú psychológiu, rigorózna skúška, akademický titul „PhDr.“

od r. 2002 do r. 2007Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, pracovisko Slovenská akadémia vied v Bratislave, Ústav experimentálnej psychológie, odbor všeobecná psychológia, doktorandské štúdium, vedecko-akademická hodnosť „PhD.“

od r. 1997 do r. 2002Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, odbor psychológia so zameraním na klinickú, poradenskú a edukačnú psychológiu, magisterské štúdium, akademický titul „Mgr.“

od r. 1993 do r. 1997Obchodná akadémia v Seredi, štúdium ukončené maturitnou skúškou

Ostatné:

Výborné komplexné znalosti práce s počítačom vrátane administrácie, znalosť práce s balíkmi MS Office, SPSS a mnohé ďalšie podľa aktuálnej potreby.

Aktívna znalosť anglického a pasívna znalosť nemeckého jazyka.

Vodičský preukaz sk. „A“ a sk. „B“.